a

Arhitektura je stroka, ki povezuje tehniko, znanost in umetnost. Glavni cilj arhitekturnega ustvarjanja je zadovoljiti človekove potrebe po varnem, udobnem in osmišljenem bivanju. Prav zaradi slednjega arhitekturo prištevamo k umetnostim. Za razliko od drugih umetnosti arhitektura ne interpretira narave ali družbene stvarnosti na poljuben način ampak predvsem rešuje konkretne tehnične in funkcionalne probleme povezane z gradnjo in oblikovanjem bivalnega okolja. Ti so nujno umeščeni v določeni družbeno-ekonomski kontekst , ki pogojuje možne rešitve tehnično-funkcionalnih problemov, a hkrati prav te rešitve osmišljajo in s tem spreminjajo družbo.
a
Na primeru načrta za preureditev in oblikovanje središča ameriškega mesta Lafayette, bom predstavila, kako poteka interaktivni proces arhitekturnega snovanja, ki ves čas ustvarjanja določene rešitve prehaja od razumnih analiz k intuitivnim rešitvam in nazaj ter se zaključi z upodobitvijo celovite tehnične – funkcionalne rešitve v skladno oblikovani prostorski kompoziciji.
a
a
Mesto Lafayette leži v državi Louisiana v južnem predelu Združenih držav Amerike (ZDA) (Slika 1).
a
MED RAZUMOM IN INTUICIJO_CELJE5122015aSlika 1: Lega mesta Lafayette v ZDA, vir:

a
Mesto Lafayette je leta 2012 v sodelovanju z nevladno organizacijo Creative Action Acadiana in tamkajšnjo univerzo razpisalo idejni urbanistično-arhitekturni natečaj Imagine Downtown Lafayette, ki naj bi prinesel vizije za trajnostni razvoj mestnega središča. To je v zelo slabem stanju z vidika urejenosti prometa, javnih prostorov in ponudbe raznolikih programov, kar se kaže v zaskrbljujočih družbenih pojavih, kot na primer povišani stopnji kriminala v primerjavi z ameriškim povprečjem (Slika 2).
a
Problem, ki smo ga skupaj s sodelavci1 reševali na razumski ravni smo opredelili na podlagi teorije trajnostnega razvoja mest, ki opredeljuje ukrepe za izboljšanje mirujočega in javnega prometa, oblikovanja javnih površin in razporejanja mešanih programov. (Slika 3).
a
sl2
aa
Slika 2: Središče mesta Lafayette v ZDA, 2012, vir: natečajne podloge
a
sl3

a
Slika 3: Racionalna raven zasnove – teorija trajnostnega mesta, vir natečajna rešitev
a
V trenutku, ko smo racionalno razrešili problem tehničnih ukrepov in potrebnih gradbenih posegov smo zapustili polje racionalnega razmišljanja in se predali intuiciji pri iskanju oblik, ki bi najbolje upodobile izbrane tehnične rešitve, oblikovale udobni in varni bivalni prostor za vse ljudi ter hkrati ustvarile uravnoteženo prostorsko kompozicijo volumnov, barv in svetlobe. Z vodeno interakcijo med vsemi člani skupine smo na podlagi preskušanja različnih možnih rešitev izbrali optimalno in osvojili prvo nagrado med osemdesetimi prispelimi predlogi avtorjev iz celega sveta (Sliki 4 in 5).
a
sl4
a
Slika 4: Upodobitev osončenih, udobnih in varnih stanovanjskih dvorišč (atrijev), vir: natečajna rešitev
a
sl5
a
Slika 5: Upodobitev glavnega trga ponoči z osvetljenim pritličjem (levo javna knjižnica), ki zagotavljajo varno in živahno javno življenje na trgu skozi vse ure dneva, vir: natečajna rešitev.