Z obiskom te strani se strinjate z uporabo piškotkov Kliknite sem...

Kronologija teozofskega gibanja na Slovenskem

 

SLOVENIJA KOT DEL AVSTRO-OGRSKE MONARHIJE

 

1895 Na Bledu dr. A. Rikli ustanovi »Naravni zdravilni zavod«, kamor prihajajo na zdravljenje in obravnavanje moči tudi številni teozofi iz cele Evrope. Zavod postane središče za širjenje teozofskih idej.
1900 Prvi teozofski študijski krog v Ljubljani pod vodstvom dr. Edvarda Šerka v stiku z Nizozemsko sekcijo Teozofskega Društva.
1911 – 1918 Študentje teozofije v stiku s teozofskim krogom na Dunaju.
1914 – 1918 1. svetovna vojna

a
SLOVENIJA KOT DEL KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

 

1918 – 1920 Oživitev delovanja
1921 V Ljubljani se ustanovi pripravljalni odbor za ustanovitev Jugoslovanskega Teozofskega Društva, ki se udeleži 1. Svetovnega kongresa TD v Parizu. Odbor izda brošuro Teozofija je modrost Boga in modrost o Bogu.
1922 Odbor začne izdajati revijo Ezoterična pisma.
1923 Odbor se udeleži 7. Evropskega kongresa TD na Dunaju in ustanovi Teozofsko Družbo, ki ji predseduje g. Anton Zajc.
1924 Dr. Annie Besant, predsednica TD, 23.04 prizna skupino kot krog Služenje neposredno priključeno Adyarju, vendar delo s smrtjo predsednika A. Zajca še isto leto zamre. Teozofi na hrvaškem 17.01 sklenejo ustanoviti jugoslovansko teozofsko društvo.
1925 14.09. Annie Besant izda ustanovno listino za Jugoslovansko sekcijo Teozofskega Društva, ki mu je predsedovala Jelisaveta Varva.
1926 Sekcia začne izdajati revijo Teozofija.
1928 Sekcija najame v Zagrebu stanovanje za redne sestanke in knjižnico.Z ustanovitvijo kroga Krishnaji v Celju, ki ga vodi Konec Konrad, ponovno oživi delo v Sloveniji.
1929 – 1937 Sekcija izda številne publikacije: Teozofija in Teozofsko Društvo za tiste, ki iščejo Resnico; Astralna raven in Devachanska raven C. W. Leadbeatra; Karma, I. Butkovića; Ob nogah učitelja, J. Krishnamurtija; Glas Tišine, H. P. Blavatsky in Luč na Pot, M. Collins; številna druga prevedena dela pa objavi v tipkani obliki in omejeni nakladi.
1938 V Zagrebu se odvija kongres Evropske Federacije, ki se ga udeležita tudi predsednik TD George Arundale in njegova žena Rukmini Devi.
1939 Ponovno oživi delo kroga Služenje v Ljubljani, ki ga vodi Vladimir Komidar; na novo pa se ustanovi krog Surya v Mariboru, ki ga vodi Vladimir Munda in ki izdaja lasten bilten Naša Beseda.Jugoslovanska sekcija TD se preimenuje v TEOZOFSKO DRUŠTVO V JUGOSLAVIJI.
1940 Hrvaški teozofi v strahu pred nemško okupacijo razpustijo društvo. Preneha vsako delovanje po vsej Jugoslaviji, razen v Sloveniji.
1941 – 1944 2. svetovna vojna.V Ljubljani se delo nadaljuje ilegalno.

a
SLOVENIJA KOT DEL SFR JUGOSLAVIJE
a

1945 Teozofi v Zagrebu oživijo delovanje društva in ga preimenujejo v Teozofsko društvo u federalnoj republici Hrvatskoj.
1946 Umre Jelisaveta Varva, predsednica društva. Izvoljen je novi predsednik, Alojz Piltaver. Društvo začne izdajati bilten Teozofski Radnik.Slovenski teozofi v Ljubljani pridobijo društvene prostore.
1947 Državni organi prepovejo vsakršno delovanje društva in zaplenijo celotno premoženje, z arhivom, knjižnico in ustanovno listino. Delo povsem zamre, razen v Sloveniji.
1948 – 1965 Delovanje v Sloveniji se odvija ilegalno v ljubljanskem krogu Služenje, ki ga vodi Anton Jesse, in je deležen podpore Evropske federacije TD in kroga na Dunaju.
1966 – 1967 Politične spremembe v državi omogočijo obnovitev društvenega delovanja, tako da je 09.05 ustanovljeno Teozofsko društvo v SFRJ, z generalnim sekretarjem Antonom Jessetom. V Sloveniji se uradno obnovi delo krogov Služenje v Ljubljani in Krishnaji v Celju.Člani se udeležijo 5. svetovnega kongresa TD v Salzburgu, kjer jim predsednik N. Sri Ram priredi poseben sprejem.
1968 Člani društva se udeležijo kongresa Evropske Federacije TD v Swanwicku.
1969 Izvoljen je nov upravni odbor društva, z generalno sekretarko Milo Grubačevič.
1970 – 1974 Redno delo društva s sestanki in letnimi šolami v Gozd Martuljku. Društvo pridobi društvene prostore. Ustanovi se krog Bratstvo za mlajše člane.
1974 Društvo začne izdajati revijo Mladi Teozof.
1976 Društvena revija dobi novo ime, Teozof.
1978 Sedež društva se prenese v Zagreb.
1979 Izvoljen je nov upravni odbor društva, za generalnega sekretarja pa Emilio Trampuž.
1980 – 1982 Delo se nadaljuje in ustanavljajo se novi krogi, predvsem na hrvaškem. Društvena revija se preimenuje v Staze.
1983 Predsednica TD Radha Burnier sproži pobudo predsednice kroga Služenje v Ljubljani, Jennifer Krevel, preiskavo glede delovanja Nove Akropole v okviru TD v SFRJ. Na podlagi ugotovitev preiskave predsednica TD izključi vodilne delavce društva in odvzame ustanovne listine številnim krogom.
1984 Emilio Trampuž skliče izredni zbor Teozofskega društva v SFRJ, ki sprejme odločitev, da prekine vse odnose z Adyarjem in izključi kroge: Služenje iz Ljubljane, Razumevanje iz Celja in ljubav iz Reke.Člani teh krogov skličejo ločeni občni zbor, na katerem izvolijo za generalnega sekretarja Avguština Gerdena.
1985 Slovenijo obišče predsednica TD Radha Burnier, ki podpre delovanje krogov, ki so ostali priključeni Adyarju. Ti začnejo izdajati revijo Teozofska Misel.
1986 Izključeni člani v Zagrebu preimenujejo Teozofsko društvo v SFRJ v društvo Pitagora.
1987 Umre generalni sekretar Avguštin Gerden, ki ga nadomesti Anton Jesse.
1988 Umre Leon Krevel, ki je 45 let deloval za širitev teozofije v Sloveniji.
1989 Državni organi na hrvaškem potrdijo, da je društvo Pitagora pravni naslednik Teozofskega društva v SFRJ.Adyarju pridruženi krogi 07.07. ustanovijo Teozofsko društvo v Soveniji, ki ga tvorijo krogi Adyar (prej krog Služenje), Razumevanje in Surya v Kopru (prej krog Ljubav na Reki). Generalni sekretar postane Anton Jesse. Društvo izda knjižico M. Collins Luč na pot.
1990 Društvo izda knjižici J. Krishnamurtija Ob nogah učitelja in H. P. Blavatsky Glas Tišine.  Znova jih obišče predsednica TD, Radha Burnier.

(izvirno besedilo si lahko ogledate na spletni strani teozofija.info )