Z obiskom te strani se strinjate z uporabo piškotkov Kliknite sem...

Knjižnični red

Za zagotavljanje knjižničnega reda v skladu s tem pravilnikom je odgovoren bibliotekar.

Knjižnica je za zunanje uporabnike odprta vsak delovni dan od 8 – 15 ure. Ob praznikih, sobotah in nedeljah je knjižnica zaprta.
a

I. SPLOŠNE DOLOČBE
a

1. člen

Knjižnični red določa vrsto storitev Teozofske knjižnice in bralnice Alme Karlin (v nadaljnem besedilu: knjižnica), način poslovanja, pravila članstva ter odnose med uslužbenci knjižnice in njenimi člani ter uporabniki.

2. člen

Knjižnica zagotavlja specializirano knjižnično gradivo in specializirane informacije s področja teozofije, filozofije.
a

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV IN ČLANOV
a

3. člen

(Uporabniki in člani knjižnice)

Storitve knjižnice lahko uporablja vsakdo, ki postane njen član.

Storitve, za katere ni potrebno vodenje izposojnih evidenc, lahko uporabljajo tudi drugi obiskovalci, ki niso člani knjižnice.

Oseba postane član knjižnice z vpisom v evidenco članov.

4. člen

(Članarina)

Višino članarine določa cenik, ki je v knjižnici izobešen na vidnem mestu.

Članarina je letna.

5. člen

(Včlanitev)

Uporabnik, ki želi postati član knjižnice, mora ob vpisu priložiti osebni dokument s sliko ter izpolniti in podpisati pristopno izjavo.

Brezposelne osebe, upokojenci in študenti dokažejo svoj status z ustreznim uradnim dokumentom.

Za nepolnoletne osebe podpišejo vpisnico starši oziroma skrbniki.

S podpisom vpisnice se član obveže, da bo upošteval in se ravnal po Knjižničnem redu knjižnice.

6. člen

(Prenehanje članstva)

Članstvo v knjižnici preneha:

–       ob neplačani letni članarini ali

–       pisni zahtevi člana ali

–       iz krivdnih razlogov člana.

7. člen

(Članska izkaznica)

Ob vpisu prejme član člansko izkaznico. Članska izkaznica se ne moreprenesti na drugo osebo.

Pri vsakem obisku knjižnice je član dolžan predložiti člansko izkaznico. Knjižničar ima pravico, da od obiskovalca zahteva dokazilo osebne istovetnosti. Ob ugotovitvi kršitve se kršitelju izkaznica odvzame. Za zlorabo članske izkaznice je materialno in kazensko odgovoren član.

Član je dolžan člansko izkaznico varovati pred poškodbami. Poškodovano, izgubljeno ali ukradeno člansko izkaznico knjižnica nadomesti na stroške člana.

8. člen

Član je dolžan obvestiti knjižnico o spremembi naslova ali drugih spremembah podatkov, podanih ob včlanitvi v knjižnico v 15. dneh. Če je zaradi spremembe osebnih podatkov potrebno zamenjati izkaznico, nosi stroške zamenjave član knjižnice.

a
III.
VEDENJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

a

9. člen

Obiskovalci knjižnice se morajo v prostorih knjižnice ravnati po veljavnih pravilih dostojnega obnašanja.

Člani in uporabniki morajo odgovorno ravnati z računalniško opremo in ostalim knjižničnim inventarjem. S svojim obnašanjem ne smejo motiti dela in študija.

V prostore knjižnice ni dovoljeno vnašati prtljage, hrane in opojne substance.

Dovoljena je skrbna uporaba brezalkoholnih pijač.

Knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo osebne lastnine.

Pri prihodu v knjižnične prostore se člani in uporabniki preobujejo v copate, ki so v zadostnem številu na voljo v knjižničnih prostorih. Osebam, ki te določbe ne bodo upoštevale, bo vstop v knjižnico prepovedan.

V primeru kršitev določil knjižničnega reda ima knjižničar pravico, da obiskovalca opozori in od njega zahteva, da zapusti prostor.

10. Člen

(Uporaba računalnika)

Pred uporabo računalnikov se mora uporabnik računalnika oglasiti pri knjižničarju, predložiti izkaznico ali osebni dokument. Računalnik lahko uporablja samo ena oseba in je materialno odgovorna za strojne in programske okvare.

Uporaba računalnika je brezplačna,  računalniški izpis zaračunavamo po ceniku.

Čas uporabe lahko omeji tudi informator glede na potrebe.

Knjižnica ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe medijev, ki jih uporabniki uporabljajo pri delu z osebnimi računalniki (diskete, spominske kartice, USB ključe, CD plošče…).

Na računalnikih ni dovoljeno nameščanje in igranje iger.

Na računalnikih ni dovoljeno nameščanje in uporabljanje programov za medmrežno komuniciranje (online chat, MSN, klepetalnice…)

Na računalnikih ni dovoljeno spreminjanje nastavitev in nalaganje lastnih dokumentov.

Na računalnikih ni dovoljeno pregledovanje strani z neprimerno vsebino (pornografske strani, nasilje…).

Uporabnik mora upoštevati hišni red knjižnice. V primeru kršitev mu bomo dostop do računalnika prepovedali.

a
IV.
DOSTOPNOST IN POGOJI UPORABE KNJIŽNICE
a

11.  člen

(Uradne ure)

Knjižnica posluje od ponedeljka do petka od 08:00 do 15:00.

O spremembi poslovnega časa knjižnica obvesti uporabnike in člane.

12. člen

(Izposoja gradiva)

Izposoja in vračanje gradiva je možna le ob predložitvi članske izkaznice.

Gradivo sme izposoditi le uslužbenec knjižnice. Član gradiva ne sme odnašati iz knjižnice brez evidentiranja izposoje pri uslužbencu knjižnice.

Izposoja se strokovno obdelano in tehnično opremljeno gradivo. Pri nekaterih vrstah gradiv velja omejitev in se lahko uporabljajo samo v prostorih knjižnice oziroma v bralnici.

Članom ni dovoljeno posojati gradiva drugim osebam. Prepovedano si je izposojati gradivo pod tujim imenom. Za izposojeno gradivo so odgovorni, dokler je izposojeno na njihovo ime.

Knjižnično gradivo lahko izjemoma prevzame tudi oseba, ki ni imetnik izkaznice, vendar le s pooblastilom imetnika. Knjižničar lahko v tem primeru od prevzemnika zahteva dokazilo osebne istovetnosti.

13. člen

( Omejitev izposoje)

Na dom ni mogoče izposojati:

–       gradiva v prostem pristopu z označbo “za čitalnico”:

–       serijske publikacije

–       dragocena dela

14. člen

(Rok izposoje)

Član si lahko izposodi gradivo na dom za obdobje izposojnega roka. Izposojni rok za knjige je 14 dni.

Zaradi večjega povpraševanja po določenem gradivu, sme uslužbenec knjižnice izposojni rok skrajšati in začasno ukiniti možnost podaljšav.

15. člen

(Podaljševanje rokov)

Član, ki ima poravnane vse knjižnične obveznosti, lahko izposojo največ trikrat zaporedoma podaljša, pod pogojem, da po gradivu ni povpraševanja oziroma ni rezervirano.

Rok izposoje gradiva je možno podaljšati osebno, po telefonu, elektronski pošti.

16. Člen

(rezervacije gradiva)

Član lahko rezervira prosto ali izposojeno gradivo. Rezervacijo lahko izvede osebno, po telefonsko ali preko elektronske pošte.

Rezervirano prosto gradivo čaka člana 3 delovne dni.

Ob rezervaciji izposojenega gradiva je član uvrščen na čakalno listo. Ko pride na vrsto, ga knjižnica obvesti na dogovorjeni način.

17. člen

(Prekoračitev izposojnih rokov in opomini)

Člani morajo izposojeno gradivo vračati v predpisanem roku. Opomini so trije. Član, ki po preteku izposojnega roka gradiva ne vrne, mu knjižnica pošlje prvi pisni opomin. Če se član na prvi opomin ne odzove v roku enega tedna, mu knjižnica pošlje drugi opomin. Enako velja za tretji opomin. Član, ki prejme tretji opomin, ne more več koristiti storitev knjižnice, dokler ne vrne izposojenega gradiva in poravna zamudnih stroškov.

Zamudne stroške sestavljajo stroški opominov in zamudnina, ki se obračunava od prvega dne prekoračitve izposojnega roka do datuma vračia za vsako enoto gradiva posebej.

Če član kljub opominom gradiva ne vrne, člana uvrstimo na seznam dolžnikov in primer predamo sodišču.

18. člen

(Poškodbe in izgube gradiv)

Član je dolžan izposojeno gradivo vrniti nepoškodovano. Gradiva ne sme zamazati, podčrtavati, vihati strani ali ga kako drugače poškodovati, odstranjevati oznak lastništva. Škodo na gradivu oceni vodja knjižnice.

Dolžnost člana je, da ob izposoji gradivo pregleda in uslužbenca knjižnice opozori na poškodovane oziroma manjkajoče strani. Knjižničar je dolžan poškodbe popisati.

Izgubo in poškodbe na gradivu mora član poravnati s plačilom stroškov za nakup novega gradiva ali pa gradivo nadomestiti z identičnim gradivom. Oceni vrednosti izgubljenega gradiva se dodajo stroški obdelave in opreme gradiv.

19. Člen

(Informacije o gradivu)

Podatke o gradivih lahko član poišče v računalniških podatkovnih zbirkah. Kratke informacije o gradivu lahko dobi tudi po telefonu.

20. člen

(Dolžnosti knjižnice do članov in uporabnikov)

Osebje knjižnice je z uporabniki dolžno ravnati v skladu s tem Knjižničnim redom, Pravili poslovnega obnašanja v knjižnici in načeli Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev. Upošteva veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in zagotavlja varstvo in tajnost podatkov, ki jih ob vpisu ali kasneje člani izročijo knjižnici zaradi evidence članstva, prav tako je dolžno spoštovati zakonodajo o varstvu avtorske in sorodnih pravic.

Če član knjižnice smatra, da so njegove članske ali človekove pravice kršene, se lahko pritoži vodji knjižnice.

a

V. KONČNE DOLOČBE

a
21.
člen

Člani morajo biti ob vpisu opozorjeni na Knjižnični red. Dostopen mora biti v pisni in elektronski obliki.

Knjižnični red začne veljati dne 01.06.2011